Phar Lape, „Kam jsi odešel?“

Where Did You Go?
Kam jsi odešel?
(autorka: DemonWingFirnsew)
You life came to a tragic end,
Tvůj život skončil tragicky.
That nobody could explain,
a nikdo to nedokázal vysvětlit.
No grass now grow were,
Žádná tráva neroste tam,
Your dead body had lain.
kde tvé mrtvé tělo spočinulo.
It’s been years since,
Jsou to už roky co
You lay down to die,
jsi ulehl a uhynul,
But my heart still aches,
ale srdce stále bolí,
And my eyes still cry.
a oči stále pláčou.
I have just one question.
Pouze jednu otázku mám.
I must know,
musím vědět,
Phar Lap were
Phar Lape, kam
Did you do?
jsi odešel?
Did you go to,
Odešel jsi
Pastures ever green?
na zelené pastviny?
To run were no men,
proháníš se tam, 
Are ever seen?
kde nejsou žádní lidé?
Or did you go with,
Nebo jsi odešel s
The one who’ve passed,
těmi, kteří zemřeli.
Where your work,
Kde tvé skutky
Would forever last.
budou trvat věčně.
Phar lap were,
Phar Lape
Ever you went.
ať jsi šel kamkoliv,
You were,
Byl jsi
A heaven sent.
seslán z nebes.
And when I reach,
A až dosáhnu
The stars above,
ke hvězdným výšinám
And am meet by,
a setkám se s těmi
The ones I love,
které miluji,
You’ll be the first,
Ty budeš první
One standing there,
který tam bude stát.
The light breeze,
Jemný vánek si bude
Blowing in your hair.
pohrávat s tvou hřívou.
To carry me to,
Odneseš mě
The gates unseen,
do bran nespatřených
Across fields were,
přes pole,
None have been.
kterými nikdo nešel.
To all the greats,
Ke vší té slávě,
That have past,
která pominula.
Then we’ll gallop,
Poběžíme
Ever fast.
ještě rychleji.
At such speeds,
Tak rychle,
We’ll almost fly,
skoro poletíme
Across the lands,
přes krajiny
That never die.
co nikdy neumírají.
Zdroj: Devianart
Překlad: Phar.Lap